Piramida Maslowa to najbardziej znana teoria dotycząca motywacji sterujących ludzkim zachowaniem. Amerykański psycholog Abraham Maslow w 1943 roku podzielił potrzeby na pięć uniwersalnych grup, wspólnych dla każdego człowieka. Dwie pierwsze uznał za potrzeby niższego rzędu, które muszą być zaspokajane w pierwszej kolejności, a trzy pozostałe za potrzeby wyższego rzędu. Oto one:

  • potrzeby fizjologiczne: picia i jedzenia, snu, odpoczynku, prokreacji, mieszkania i jedzenia,
  • potrzeba bezpieczeństwa, rozumianego jako bezpieczeństwo ekonomiczne, osobiste i zdrowotne, 
  • potrzeba przynależności, czyli tworzenia satysfakcjonujących relacji koleżeńskich, przyjacielskich, miłosnych, a także przynależenia do grup i identyfikowania się z nimi,  
  • potrzeba uznania, czyli bycia docenionym, nagradzanym, odnoszenia sukcesów, posiadania wpływu, 
  • samorealizacja — zdobywanie wiedzy, rozwój zainteresowań, pasji, podnoszenie kwalifikacji.