Neuroróżnorodność to różnice w budowie anatomicznej, połączeniach neuronów, aktywności neuronalnej oraz funkcjach mózgów między różnymi osobami. Oznacza, że każdy ma swój unikalny sposób przetwarzania informacji, reagowania na bodźce, skupiania uwagi, uczenia się oraz postrzegania i rozumienia świata, który jest uwarunkowany strukturą lub funkcjonowaniem mózgu. Termin dotyczy osób ze spektrum autyzmu, ADHD, dysleksją, dyskalkulią lub zespołem Tourette’a.